સભાસદો તથા ગ્રાહકોની સેવામાં સલામતી સાથે પ્રગતિ ના ૭૫ વર્ષ પૂર્ણ કરી ૭૬ વર્ષ માં મંગલ પ્રવેશ ।। ૧૦૦ કરોડ ઉપરાંત ની ડીપોઝીટ ધરાવતી સહકારી બેંક

Estd. 1947

AN ISO 9001:2008 Quality Management System Certified Bank

Website Updated On :

31-08-2023

 1. Leading Co-Operative bank of Vadodara.
 2. Shree Bharat Bank Ltd is one of the banks of Gujarat having deposit of more the 100 Crore rupees.
 3. Bank’s Head Office at Wadi has Locker Facility.
 4. Facility of E-Payment, online payment of all government taxes like income tax without any charges.
 5. With the help of RTGS and NEFT funds Transfer, you can transfer money throughout INDIA in lowest time and cheaper rates.
 6. SMS system which helps all the account holders to get regular updates about their transaction.
 7. Bank works on CBS platform which helps the client’s to get services from any branch of Shree Bharat Co –Operative Bank Limited in Vadodara.
 8. Bank provides 0.5 % more interest to senior citizens.
 9. Bank provides 0% service charges to all the clients, share holders for their banker’s cheque/ Pay-order.
 10. Bank allows to open savings account on nominal deposit of Rs 500 , their in no certain limit for minimum balance and no hidden charges are charged on this account.
 11. Current account is opened by depositing minimum balance of Rs 2000 without any hidden charge.

                      Audit class of bank is “A” since last so many years.