સભાસદો તથા ગ્રાહકોની સેવામાં સલામતી સાથે પ્રગતિ ના ૭૫ વર્ષ પૂર્ણ કરી ૭૬ વર્ષ માં મંગલ પ્રવેશ ।। ૧૦૦ કરોડ ઉપરાંત ની ડીપોઝીટ ધરાવતી સહકારી બેંક

Copyrights    2023 All Rights Reserved By Shree Bharat Co - Operative Bank LTD

Estd. 1947

Mail: info@shreebharatbank.com?cc=shreebharatcoopbankltd@yahoo.co.in

Powered By  :  Dalia Web & Soft Solution

Home About Us Services Download Contact Us

AN ISO 9001:2008 Quality Management System Certified Bank

Contact popup Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd.  is registered with DICGC

Website Updated On :

17-05-2024

  Registration No. is 17379 | License no: UBD/GJU0035P

Cash Credit

Bank Offers cash credit by keeping in mind the working capital requirement of clients to meet the gap between Current Assets & Current Liabilities.

Bank provides a specific amount that has a specified repayment schedule and a floating interest rate. Term loans almost  mature between 1 to 10 years.

Bank provides fixed deposit at attractive rate of interest and also offers 0.5%  more interest on senior citizens deposit.

Apply Loan

Fixed Deposit

Open a Account

Fund Transfer

E-Pay Govt.Taxes

Bank offers the facility of savings and current account at the lowest rate without any hidden charges.

Current account the depositing of minimum amount is  Rs 2000.

Saving account can be opened by depositing the minimum amount that is Rs 500.

Bank provides a facility to transferee funds from one bank to another electronically.Fund's are immediately credited to the second bank and debited from first. Shree Bharat Bank has a tie up with HDFC Bank for RTGS and the IFSC code is               HDFC0CSBCBL.

Bank provides facility of to all clients(Tax Payers) to make direct E-Payment for all direct taxes, and these facility can be avail from any branch of Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd.

Services Provided By Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd

Download Now

Know Our Bank Charges