સભાસદો તથા ગ્રાહકોની સેવામાં સલામતી સાથે પ્રગતિ ના ૭૫ વર્ષ પૂર્ણ કરી ૭૬ વર્ષ માં મંગલ પ્રવેશ ।। ૧૦૦ કરોડ ઉપરાંત ની ડીપોઝીટ ધરાવતી સહકારી બેંક

Estd. 1947

AN ISO 9001:2008 Quality Management System Certified Bank

Website Updated On :

17-05-2024


  1. A cash credit is a drawing account against credit limit granted by the Bank and is operated in almost the same manner as a Overdraft account.
  2. The distinction between an Overdraft and a Cash Credit is in the nature of the security.
  3. When the advance is secured by the pledge/hypothecation of goods or produce, it is treated as a Cash Credit Account.
  4. The security may be changed from time to time according to the borrower’s business requirement provided it always fully covers the balance outstanding the account (with the stipulated margin).


You may contact our nearest branch for more details.

Send Inquiry #Feel