સભાસદો તથા ગ્રાહકોની સેવામાં સલામતી સાથે પ્રગતિ ના ૭૫ વર્ષ પૂર્ણ કરી ૭૬ વર્ષ માં મંગલ પ્રવેશ ।। ૧૦૦ કરોડ ઉપરાંત ની ડીપોઝીટ ધરાવતી સહકારી બેંક

Estd. 1947

AN ISO 9001:2008 Quality Management System Certified Bank

Website Updated On :

17-05-2024

Gujarat State Sahakari Sangh had organized a Trophy competition for 2013-2014. All the banks who took part in competition, their last three years numeric records were taken in to mind as well as the progress made by bank in last three years and the social services render by the bank, banks board of directors role in progress of bank, progress made by bank in deposits and shares, various types of loan, special loan given to weak share holders of bank, profit makers, keeping in mind  N.P.A measures and its percentage rate. The Bank which did the most perfect work was given the Trophy and Certificate  by Gujarat State Sahakari Sangh.


Amongst all the banks in Financial Year 2013-14 SHREE BHARAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED,WADI , VADODARA was given Trophy and Certificate  by Gujarat State Sahakari Sangh.  


On dated 11th March 2014 a program was conducted by Vadodara District Sahakari Sangh scheduled by Shree Pravinbhai Patel (President of Vadodara District Sahakari Sangh ) and in presence of all different Bank’s Board of Directors and important members. At that time President Shree Ghanshyambhai Amin of Gujarat State Sahakari Sangh , Gujarat’s Chairman as well as National Co-Operative Union Of India Delhi’s Vice-President’s gave Trophy and Certificate to Chairman Shree Dilipbhai J Patel  of SHREE BHARAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED,WADI , VADODARA.