સભાસદો તથા ગ્રાહકોની સેવામાં સલામતી સાથે પ્રગતિ ના ૭૫ વર્ષ પૂર્ણ કરી ૭૬ વર્ષ માં મંગલ પ્રવેશ ।। ૧૦૦ કરોડ ઉપરાંત ની ડીપોઝીટ ધરાવતી સહકારી બેંક

Copyrights    2023 All Rights Reserved By Shree Bharat Co - Operative Bank LTD

Estd. 1947

Mail: info@shreebharatbank.com?cc=shreebharatcoopbankltd@yahoo.co.in

Powered By  :  Dalia Web & Soft Solution

Home About Us Services Download Contact Us

AN ISO 9001:2008 Quality Management System Certified Bank

Contact popup Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd.  is registered with DICGC

Website Updated On :

17-05-2024

  Registration No. is 17379 | License no: UBD/GJU0035P

How Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd came in existence?

About Shree Bharat Co-Operative Bank Ltd

PHOTO GALLERY

Click On View Gallery button

SHREE DILIPBHAI .J. PATEL

- Managing Director

+91 982 501 7369

- President

+91 982 535 4979

SHREE KAUSHIKBHAI .B. PATEL

Why Head office is called “SHAKAR SADHANA” ??

SHREE BHARAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED VADODARA’s main office is called “Sahakar Sadhana”. This name is given because the banking system works on the law of co operation between society and its people.


In olden days human tendency was to give and take policy which stated that if someone needs something than he must give some or the other thing to other person for getting that thing (barter system). At that time there was no intension of earning profit so work was carried out smoothly. All the social quarries were solved by sitting and taking together.

In olden days there was a Bharat Vyam Mandir (Gymnasium) at DaliaWadi, Wadi. As the days past the strength of people coming to Vyam mandir was decreasing day by day. As it was a Vyam mandir it consisted a Temple of Lord Hanuman, for worshiping the Lord Hanuman,  oil, Sindur, service, lights, etc was needed, but every time there was more expense than income. So at that time meetings was held by all the young people whose was coming to vyam mandir and were explained to save Rs 1 every month and after that it was decided the interest which will be received from  the amount which was contributed, will be used for undertaken for the welfare and development of Vyam Mandir. In this manner thirteen people came together, all of them were working at Yamuna Mill and from these “SHREE BHARAT YUVAK MANDAL”came into existence in year 1942.


At the end of five years Shree Bharat Yuvak Mandal had the capital of Rs.1200/-.  After which a meeting was called and all the members were agreed to registered this Mandal.

Shree Kevdabaugh Navapura Sahakari Mandali’s president Shree Narayanrao Yashvantrai Raut and Alibhai helped a lot on behalf of Shree Raut Society for explaining the rules and regulation from 10:00 PM till 7:00 am in morning. After which the procedure to register the society was undertaken and by these way Shree Bharat Vyam Mandir became Shree Bharat Yuvak Mandal and at last “SHREE BHARAT CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LIMITED VADODARA”, was came into existence.


Then after people joined Shree Bharat Co-Operative Credit Society Ltd., and got services of low rate of interest on loan. India got independence in August 1947 and exactly after fifty days of independence on 04th October 1947 “SHREE BHARAT CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LIMITED VADODARA” opened an office for carrying out the work; and after years from Credit Society it became “SHREE BHARAT CO-OPERATIVE BANK LIMITED VADODARA”. Bank now has completed 67 years of success.


Shree Bharat Co-Operative Bank Limited, Vadodara has banking license of Reserve Bank of India, Ahmedabad (license no: UBD/GJU0035P) dtd 18-5-2009. Bank is registered under Gujarat State Co-Operative Credit Societies Act, 1961 (Registration No. is 17379), with an ISO Certificate of Quality Management System (Certificate No: GUJ/Q-1846). Bank currently has more than Rs.  100 crore of deposit. Registered Head Office of Bank is at “Sahakar Sadhana”, Near Wadi Tower ,Wadi ,Vadodara.

I am glad and happy to know that Shree Bharat Co-op Bank Ltd., Is Celebration its  golden jubilee. Co-operation , Dedication and Flow Less service is like River Ganga which is where small at its origin at gangotri and becomes bigger and bigger . It’s the same spirit of bank and Its employees have toward the development of this Bank.

I bless all the Board of Directors, Staff Members and its costomer at this moment of Golden Jubilee and Will Pray to Lord Swaminarayan for the continuous and smooth development of the Bank.

–Pramukh Swami Maharj Shree